Sākums
Aktualitātes
Bībele
Svētdarbības
Kristības
Pieaugušo kristības un iesvētības
Iestāšanās draudzē
Laulības
Izvadīšana, bēres
Draudzes dzīve
Draudzes avīze
Dievnams
Sadraudzība
Fotogalerija
Aizlūgumi
Ziedojumi
Saites


 Aptaujas
Vai bieži apmeklējat baznīcu?
katru nedēļu
aptuveni reizi mēnesī
dažas reizes gadā
tikai īpašās reizēs
  rezultāti » 


 

Kristīgas laulības

Kristīgas laulības būtība.

  1. Laulība ir Dieva iestādījums. Katram kristietim laulību pienākas slēgt Baznīcā paredzētā kārtībā.
  2. Laulība ir mūža savienība. Stājoties laulībā, jāapzinās, ka dotais solījums ir spēkā „līdz nāve jūs šķirs”.
  3. Laulāties baznīcā nozīmē, ka jūs solāties dzīvot kristīgu laulības dzīvi, tātad, praktizēt kristīgo ticību gan individuāli, gan arī laulībā un ģimenē.

Kādi ir priekšnoteikumi, lai kristīgi noslēgtu laulību luteriskajā Baznīcā?

  1. Lai stātos kristīgā laulībā, ir jābūt luteriskās Baznīcas locekļiem, kuri ir gan kristīti, gan iesvētīti, gan reģistrēti draudzē un nav no draudzes atskaitīti.
  2. Abiem laulību kandidātiem jābūt brīviem (neprecētiem vai atraitņiem), kuri nav saistīti ar citu personu laulību solījumā.
  3. Bez augšminētās kārtības jāievēro visas valsts likuma prasības. (Skat. Civillikumu)

Ko darīt, ja esmu šķirtenis un vēlos stāties jaunā kristīgā laulībā?

Katrā gadījumā runājiet ar mācītāju. Jauna laulība netiks liegta, ja ir nozīmīgi iemesli, kādēļ iepriekšējo laulību nevar atjaunot (piemēram, iepriekšējais dzīvesbiedrs ir Jūs atstājis un nodibinājis citu ģimeni).

Kā pieteikt laulību, ja viss atbilst augšā minētajam?

Pastāstiet mācītājam par jūsu nodomu laulāties, un par vēlamo jūsu laulību laiku. Noskaidrojiet pie mācītāja, vai jums nepieciešama vēl kāda īpaša sagatavošanās laulībām. Savlaicīgi, vismaz mēnesi iepriekš, ar draudzes mācītāju saskaņojiet laulību laiku.

Ne agrāk kā 6 mēnešus un ne vēlāk kā 30 dienas pirms paredzētajām laulībām:

‍1. iesniedziet mācītājam iesniegumu laulību noslēgšanai.
‍2. iesniedziet mācītājam jebkurā Latvijas Dzimtsarakstu nodaļā izsniegtu izziņu laulību noslēgšanai. Izziņa ir derīga 6 mēnešus no tās izsniegšanas brīža. Ārvalstīs dzīvojoši Latvijas pavalstnieki šo izziņu saņem Latvijas vēstniecībā/konsulātā attiecīgajā valstī.
‍3. uzrādīet mācītājam savas pases.

Ko darīt, ja neesmu kristīts un/vai iesvētīts, bet vēlos stāties kristīgā laulībā?

Jāapmeklē iesvētes mācības kurss un dievkalpojumi. Kad būsiet iepazinušies ar ticības mācības pamatiem un Baznīcas dzīvi, jāapstiprina, ka tā ir Jūsu brīva izvēle apliecināt savu ticību un tapt kristītiem un/vai iesvētītiem un līdz ar to uzņemtiem draudzē. Draudze nekādā gadījumā nevēlas kādu tieši vai netieši piespiest kļūt par Baznīcas locekli tikai tāpēc, lai varētu laulāties baznīcā, jo tas nozīmētu nepatiesi apliecināt ticību un dot nepatiesu solījumu dzīvot kristīgu dzīvi.

Tie, kuri nav kristīti, saņem kristību un iesvētību. Kuri ir iepriekš (bērnībā vai pieauguši) kristīti, tiek iesvētīti. Vienlaicīgi notiek uzņemšana draudzē.

Ko darīt, ja esmu gan kristīts, gan iesvētīts, bet nepiederu nevienai draudzei?

Runājiet ar mācītāju. Mācītājs noteiks kārtību kā atjaunot Baznīcas piederību, un tikt uzņemtam draudzē. Jābūt gatavam no jauna apstiprināt kristībā (iesvētībā) dotos solījumus – dzīvot kristīgu dzīvi, palikt draudzes piederībā.

Vai iespējams tikt laulātiem luteriskajā Baznīcā, ja Jūsu līgava vai līgavainis pieder citai kristīgai konfesijai?

Jā, ir iespējams. Tomēr jāievēro, ka citai konfesijai piederīgiem ir jābūt izpildījušiem minimumu, ko attiecīgā Baznīca prasa no saviem draudzes locekļiem. Šajā gadījumā jābūt skaidrībā kā kopīgi praktizēsiet savu kristīgo dzīvi, ja piederiet katrs savai konfesijai.

Vai iespējams laulāties draudzē, kuras draudzes locekļi mēs neesam, ja esam citas luteriskās draudzes locekļi?

Parasti draudzes locekļi laulības, bērnu kristības, bēres u.c. svin savā draudzē. Laulības ir ne tikai privāts notikums, bet arī svētki ģimenei un draudzei. Tādēļ ļoti ieteicams laulības slēgt savā draudzē. Iemesli, kādēļ laulības mēdz izvēlēties slēgt ne savas draudzes baznīcā varētu būt, piemēram, īpaša savas dzimtas vēsturiska saistība ar kādu citu baznīcu. Kā neatbilstošs iemesls būtu minams principiālas domstarpības ar savu mācītāju par jūsu paredzētām laulībām, kuru dēļ nevis meklējiet tās atrisināt, bet atrast kādu draudzi, kur prasības būtu mazāk stingras. Katrā ziņā vispirms jautājums būtu pārrunājams ar savas draudzes mācītāju. Ja tomēr laulību veiks citas draudzes mācītājs, tad jūsu draudzes mācītājam ir rakstiski jāapliecina, ka esat savas draudzes locekļi, mācītājs ir jūsu laulību nodomu iepazinis un piekrīt, ka stājaties laulībā, kā arī, ka viņam nav iebildumu šo laulību notikšanai citā baznīcā.

Kādi Liturģiskā gada laiki laulībām nav piemēroti?

Laulības luteriskajā Baznīcā parasti nenotur Lielā Gavēņa laikā: no Pelnu Dienas līdz Lieldienām.

Kā notiek laulības Priekules ev. lut. draudzē?

Kad esat ievērojuši visas minētās prasības, draudzes mācītājs, ne vēlāk kā mēnesi pirms Jūsu laulībām, tās izsludina svētdienas dievkalpojuma ziņojumu daļā (laulību kandidātiem ir jābūt klātesošiem) un piesaka laulību uzsaukumu. Laulības uzsaukumi turpinās vēl 3 svētdienas.

Laulības galvenokārt notiek sestdienās, taču tās var notikt arī citās nedēļas dienās, kā piemēram, piektdienās, svētdienās, utt.

Laulību dievkalpojumā mācītājs atrodas altārī un līgavu un līgavaini pie altāra ved liecinieki (vedēji). Līgavu pie altāra var vest arī līgavas tēvs (brālis, vecāki). Tādā gadījumā, pēc mācītāja ieiešanas altārī, pie altāra pienāk līgavainis un liecinieki un pagriežas ar sānu (bet ne ar muguru!) pret altāri sagaidot līgavu. Tālāk notiek laulības.

Laulību dievkalpojums ilgst 20-30 minūtes, viesu apsveikumi un fotografēšanās vēl kādas 20 minūtes. Tādēļ Jums jārēķinās ar vismaz vienu stundu līdz nākošajam plānotajam pasākumam.

Vai ir atļauts laulību laikā filmēt un fotografēt?

Jā, ir atļauts. Tomēr tam jānotiek pieklājīgā formā, tas ir, fotogrāfam nav atļauts atrasties altārī un kāpt kancelē, kāpt uz soliem utt.

Vai baznīcā var kaisīt rožu lapiņas?

Baznīca ir Dieva nams, vieta, kur Dievs sastopas ar cilvēku, tādēļ baznīcā nav pieņemami ienest tradīcijas, kas nesaistās ar Dieva godināšanu. Rožu lapiņas var kaisīt jaunlaulātajiem izejot no dievnama tā ārpusē.
 
 Draudzes mācītājs


Kārlis Puķītis
Priekules, Vaiņodes, Bunkas un Embūtes draudžu mācītājs
Mob.26576197

priekules@lelb.lv

 Draudzes priekšnieks
Mārtiņš Cukurs
Priekules draudzes priekšnieks
Mob. 26534381
martinscukurs@inbox.lv

Meklēšana
Copyright © 2007; Created by MB Studija »